Modlitwy bahaickie

„Każde słowo, które wypływa z ust Boga, ma w sobie taką moc, że może tchnąć nowe życie w każdą ludzką cielesną powłokę.” Bahá’u’lláh

W dzisiejszym świecie zawsze gdzieś się śpieszymy, nie mamy czasu na zastanowienie i refleksję, czytanie Słowa Bożego.

Pisma bahaickie mówią, że modlitwa jest “rozmową z Bogiem”. Jeśli ktoś prawdziwie kocha drugą osobę, jego najgorętszym pragnieniem jest przebywanie i rozmawianie z nią. Nasza modlitwa powinna być pełną miłości rozmową z naszym Stwórcą. Modlitwa w swej najczystszej formie służy przybliżeniu nas do Boga i pomaga nam osiągnąć Boską Obecność.

Bahaici modlą się codziennie, mamy wiele modlitw objawionych na różne okazje. Modlitwa odczytywana jest lub recytowana indywidualnie, na siedząco i w pomieszczeniu. Cytaty z Pism i modlitwy można również śpiewać.

O znaczeniu modlitwy w naszym życiu rozmawiamy podczas naszych kursów.

Więcej informacji o kursach, spotkaniach refleksji i modlitwy można uzyskać pisząc: nsa@bahai.org.pl.
Jeśli mają Państwo szczegółowe pytania dotyczące modlitw bahaickich, chętnie odpowiemy! Prosimy pisać na adres: nsa@bahai.org.pl.

KRÓTKA MODLITWA OBOWIĄZKOWA
Należy odmawiać ją raz na 24 godziny, po uprzednim obmyciu rąk i twarzy, między 12 w południe a zachodem słońca. Należy zwrócić się do Qiblih – południowy wschód – najświętszego miejsca dla bahaitów – miejsca spoczynku Bahá’u’lláha (Akka niedaleko Hajfy w Ziemi Świętej).

„Daję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie.
Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.” – Bahá’u’lláh

MODLITWA PORANNA

„Wstałem tego ranka dzięki Twojej łasce, o Boże mój, i opuściłem mój dom całkowicie ufając Tobie i oddając się Twojej opiece. Ześlij przeto na mnie z niebios swojego miłosierdzia Twoje błogosławieństwo i pozwól mi bezpiecznie powrócić do domu, tak jak pozwoliłeś mi wyruszyć pod Twoją ochroną, z myślami stale skierowanymi ku Tobie.
Nie ma innego Boga poza Tobą, Jedynym, Niezrównanym, Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.” – Bahá’u’lláh

MODLITWY ZA CZŁONKÓW RODZINY

„O Panie! W tym Największym Objawieniu Ty przyjmujesz wstawiennictwo dzieci za ich rodziców. Jest to jeden z wyjątkowych i bezgranicznych darów tego Objawienia. Dlatego też, o Ty, łaskawy Panie, przyjmij prośbę swego sługi u progu Twej jedyności i zanurz jego ojca w oceanie swej łaski, gdyż syn jego powstał, aby Ci służyć i w każdym momencie nie szczędzi trudów na ścieżce Twojej miłości. Zaprawdę, Tyś jest Dającym, Przebaczającym i Łaskawym!” – ’Abdu’l-Bahá

„O Boże, mój Boże! Ta oto służebnica wzywa Ciebie, ufając Tobie, zwróciwszy swą twarz ku Tobie, błagając Cię, abyś zesłał na nią swe niebiańskie dary, odsłonił przed nią swoje duchowe tajemnice i oświetlił ją blaskiem swojego Bóstwa.
O mój Panie! Spraw, aby oczy mego męża przejrzały. Rozraduj jego serce światłem wiedzy o Tobie, skieruj jego myśli w stronę Twego jasnego piękna i uraduj jego ducha, objawiając mu swoje jawne wspaniałości.
O mój Panie! Usuń zasłonę sprzed jego oczu. Obsyp go obfitymi darami swymi, odurz winem miłości do Ciebie, uczyń go jednym z Twych aniołów, których stopy chodzą po tej ziemi, chociaż dusze ich szybują poprzez nieba wysokie. Spraw, aby stał się jasnym kagankiem, promieniującym światłem Twojej mądrości pośród Twego ludu.
Zaprawdę, Tyś jest Bezcennym, Zawsze Obdarowującym, Tym,którego Dłonie są Otwarte.” – ’Abdu’l-Bahá

MODLITWA ZA LUDZKOŚĆ

„O Panie łaskawy! Tyś ulepił całą ludzkość z tej samej gliny. Tyś nakazał, aby wszyscy należeli do tego samego domostwa. W Twojej świętej obecności wszyscy są Twoimi sługami i cała ludzkość znajduje schronienie w Twoim tabernakulum; wszyscy zebrali się przy Stole Twojej Szczodrości i wszystkich oświetlił blask Twojej Opatrzności.
O Boże! Tyś dla wszystkich jest łaskawy, Tyś o wszystkich zadbał, wszystkich ochraniasz i wszystkim dajesz życie. Tyś każdego obdarzył zdolnościami i talentami i wszyscy zanurzeni są w oceanie Twojego Miłosierdzia.
O Ty, Panie łaskawy! Zjednocz wszystkich. Spraw, aby religie zgodziły się ze sobą, a narody się zjednoczyły, tak aby uważały się za jedną rodzinę i całą ziemię uznały za jedno domostwo. Niechaj wszyscy żyją razem w idealnej zgodzie.
O Boże! Wznieś wysoko sztandar jedności rodzaju ludzkiego!
O Boże! Ustanów Pokój Najwyższy!
Zespól, o Boże, nasze serca!
O Ty, łaskawy Ojcze, Boże! Uciesz nasze serca wonią swej miłości. Rozjaśnij nasze oczy światłem swego przewodnictwa. Uraduj uszy melodią swojego Słowa i chroń nas wszystkich w Twierdzy swojej Opatrzności.
Tyś jest Mocnym i Potężnym, Tyś jest Przebaczającym i Tyś jest Tym, który pobłaża ułomnościom wszystkich ludzi.” – ’Abdu’l-Bahá

MODLITWY W TRUDNYCH CHWILACH

„Czyż jest inny Wybawiciel od trudności niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.” – Báb

MODLITWA O CECHY DUCHOWE

„Obdarz mnie czystym sercem, o mój Boże, i przywróć mi spokojne sumienie, o moja Nadziejo! Duchem mocy utwierdź mnie w Twojej Sprawie, o mój najbardziej Umiłowany, i światłością Twej chwały ukaż mi Twoją ścieżkę, o Ty, który jesteś Celem moich pragnień!
Potęgą swojej najwyższej mocy wznieś mnie do niebios Twojej świętości, o Źródło mego bytu, i uraduj mnie powiewami Twojej wieczności, o Ty, który jesteś moim Bogiem! Niechaj Twoje odwieczne melodie natchną mnie spokojem, o Mój Towarzyszu, i niech bogactwo Twego pradawnego oblicza uwolni mnie od wszystkiego, co nie jest Tobą, o mój Mistrzu; a wieść o objawieniu się Twojej niezniszczalnej Istoty niechaj przyniesie mi radość, o Ty, który jesteś najbardziej oczywistym z oczywistych i najbardziej utajonym z utajonych.” – ’Abdu’l-Bahá

MODLITWA O UZDROWIENIE

„Twoje imię jest moim uzdrowieniem, o mój Boże, a pamięć o Tobie jest moim lekarstwem. Bliskość Twoja jest moją nadzieją, a miłość do Ciebie moim towarzyszem. Miłosierdzie Twoje jest moim uzdrowieniem i pomocą, zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie.
Zaprawdę, Tyś jest Najhojniejszym, Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.” – Bahá’u’lláh

MODLITWA, KTÓRE ODMAWIAJĄ DZIECI

„O Boże, prowadź mnie, ochraniaj mnie, uczyń mnie świecącą lampą i promienną gwiazdą. Tyś jest Mocnym i Potężnym.” – Bahá’u’lláh

Więcej modlitw bahá’í

Reklamy