Zasady duchowe

Najważniejszym aspektem każdej religii są prawa, które Objawiciel przynosi ludzkości, aby naprowadzić ją na właściwą drogę.

Niektóre z tych praw i przykazań są wieczne, inne zmieniają się w miarę jak ludzkość rozwija się i ewoluuje.

Wiara bahá’í naucza, że nie powinniśmy myśleć o bahaickich prawach jako o serii nakazów i zakazów.

Bahá’u’lláh mówi nam, że nie powinniśmy przestrzegać tych praw jedynie ze strachu przed karą, gdyż, jak wyraźnie stwierdził On w Swej Najświętszej Księdze: “Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna”.

Oto niektóre z wielu zaleceń Bahá’u’lláha:

„Bądź hojny w okresie dostatku i wdzięcz­ny podczas niedoli.

Bądź godzien zaufania bliź­niego i spoglądaj na niego promiennym i przyjaz­nym okiem.

Bądź skarbem dla ubogich, słowem napo­mnie­nia dla bogatych, odpowiedzią na wołanie po­trze­bują­cych, strażnikiem świętości własnego przyrze­czenia. Sprawiedliwy w osądach i ostrożny w mowie bądź.

Nie postępuj niesprawiedliwie w stosunku do żad­nego czło­wieka, tylko wykazuj się łagodnością wobec wszystkich ludzi.

Bądź niczym lampa dla tych, którzy idą w ciem­noś­ci, bądź radością dla posmutniałych, mo­rzem dla spra­­gnionych, przystanią dla udręczonych oraz oparciem i obrońcą dla ofiar uciemiężenia.

Niechaj pra­wość i rze­tel­ność cechuje wszystkie twoje czyny.

Bądź domem dla nieznajomego, balsamem dla cierpiącego, mocną wieżą dla uciekiniera.

Bądź niewidomemu oczy­ma, a stopom błądzącego przewodnim światłem.

Bądź ozdobą dla ob­li­cza prawdy, koroną na czole wierności, kolumną w świątyni prawości, tchnieniem życia dla ciała ludzkoś­ci, proporcem hufców sprawiedliwości, gwiazdą nad wi­d­nokręgiem cnoty, rosą spadającą na glebę ludz­kiego serca, arką na oceanie poznania, słońcem na niebie szczodrości, klej­­notem w diademie mądrości, promien­nym światłem na firmamencie swojego pokolenia, owo­cem na drzewie pokory.” – Bahá’u’lláh, „Pokłosie”, par. 130, s. 229

Najświętszą księgą dla bahaitów jest „Kitáb-i-Aqdas”. Znajdują się w niej zalecenia, prawa i przykazania obowiązujące bahaitów.

 

Oto niektóre z nich:

Różne zalecenia

–         odnosić się do wyznawców innych religii z przyjaźnią

–         odnosić się z szacunkiem do swoich rodziców

–         nie życzyć innym tego, czego nie życzylibyśmy sobie

–         odnosić się do Pism, gdy powstaną różnice zdań

–         zanurzyć się w studiowaniu Nauk

–         nie podążać za próżnymi upodobaniami i pustymi wyobrażeniami

–         recytować święte wersety rankiem i wieczorem

–         recytować święte wersety melodyjnie

–         nauczać własne dzieci, by śpiewały święte wersety

–         studiować takie sztuki i nauki, które niosą pożytek ludzkości

–         naradzać się razem (konsultować się razem)

–         nie być pobłażliwym w wypełnianiu zaleceń Boga

–         żałować przed Bogiem własnych grzechów

–         wyróżniać się poprzez dobre uczynki

–        być prawdomównym

–        być godnym zaufania

–        być wiernym

–        być prawym i odczuwać bojaźń wobec Boga

–        być sprawiedliwym i uczciwym

–        być taktownym i mądrym

–        być uprzejmym

–        być gościnnym

–        być wytrwałym

–        być niezależnym

–        być całkowicie podporządkowanym Woli Bożej

–        być wzniecać niezgody

–        nie być zakłamanym

–        nie być dumnym

–        nie być fanatycznym

–        nie przedkładać siebie nad swego bliźniego

–        nie kłócić się ze swym bliźnim

–        nie ulegać swoim pasjom

–        nie lamentować w nieszczęściu

–        nie kłócić się z tymi, którzy są autorytetem

–        nie tracić panowania nad sobą

–        nie powodować złości u swego bliźniego

–         być w bliskiej jedności

–         konsultować się u kompetentnych lekarzy, gdy jesteśmy chorzy

–         odpowiadać na zaproszenia

–         być esencją czystości

Zakazy:

–         napoje odurzające (alkohol)

–         opium (=narkotyki)

–         hazard

–         podpalenie

–         cudzołóstwo

–         morderstwo

–         kradzież

–         okrucieństwo w stosunku do zwierząt

–         próżnowanie i lenistwo

–         obmawianie

–         oszczerstwo

–         noszenie broni poza przypadkami koniecznymi

–         wchodzenie do domu bez zgody właściciela

–         uderzenie czy zranienie osoby

–         niezgoda i konflikt

–         mamrotanie świętych wersetów na ulicach

–         handel niewolnikami

–         ascetyzm

–         żebractwo

–        spowiedź (w wierze bahá’í nie ma spowiedzi dokonywanej innej osobie, mamy zwyczaj „czynienia rachunku z sobą” – jest to rodzaj rozmowy z   Bogiem)

Reklamy