Zasady społeczne

Shoghi Effendi, wyznaczony głową religii bahá’í w latach 1921 do 1957, napisał następujący skrót tego co uważał za wyróżniające zasady nauk bahaizmu, które, jak powiedział, razem z prawami i zarządzeniami zawartymi w bahaickiej księdze praw Kitáb-i-Aqdas, stanowią fundament Wiary Bahá’í:

Niezależne poszukiwanie wiary, niezmącone przez przesądy i tradycję;  jedność całej rasy ludzkiej, główna zasada i fundamentalna doktryna Wiary; podstawowa jedność wszystkich religii; potępienie wszelkich form uprzedzeń  czy to religijnych, czy rasowych, klasowych czy narodowych; harmonia, która musi istnieć pomiędzy religią a  nauką; jedność kobiet i mężczyzn, dwóch skrzydeł na których ptak ludzkości może szybować; wprowadzenie obowiązkowej edukacji; przyjęcie powszechnego pomocniczego języka; zniesienie skrajnego bogactwa i ubóstwa; instytucja światowego trybunału dla rozsądzania sporów między narodami; wyniesienie pracy, wykonywanej w duchu służby, do rangi oddawania czci Bogu, pochwała sprawiedliwości jako głównej zasady rządzącej ludzką społecznością, oraz religii jako ostoi dla ochrony ludów i narodów; oraz ustanowienie stałego i powszechnego pokoju jako najważniejszego celu całej ludzkości – te oto zasady wyłaniają się jako podstawowe elementy [które głosił Bahá’u’lláh]

Nauki społeczne

Następujące zasady często cytowane są jako krótkie streszczenie nauk bahaickich. Pochodzą one z transkrypcji przemówień, które wygłosił ’Abdu’l-Bahá, syn Bahá’u’lláha, podczas swoich podróży do Europy i Ameryki Północnej w 1912 roku.

 • jedność Boga
 • jedność religii
 • religie mają te same podstawy
 • jedność rodzaju ludzkiego
 • niezależność w poszukiwaniu prawdy
 • zniesienie wszelkich form uprzedzeń
 • harmonia pomiędzy religią a wiedzą
 • równość kobiet i mężczyzn
 • powszechny język pomocniczy
 • powszechna i obowiązkowa edukacja
 • duchowe rozwiązywanie problemów gospodarczych
 • światowy pokój
 • zniesienie skrajności ubóstwa i bogactwa
 • posłuszeństwo wobec rządu oraz nieangażowanie się w politykę

Co się tyczy osiągnięcia światowego pokoju, Bahá’u’lláh uznał obejmujący cały świat system wspólnego bezpieczeństwa jako niezbędny element ustanowienia trwałego pokoju.

Reklamy